Saaremaa Koolijuhtide Ühendus

 

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Tornimäe                                                                       07.November 2002 nr 2

 

Algus kell 11.30, lõpp kell 16.00

 

Juhatas Andres Hanso

Protokollis Enda Pormann

Võtsid osa Vaike Kukk, Sulev Soodla, Helve Õnnis, Senta Room, Arno Vinni, Tõnu                                           

                   Erin, Aive Mõistlik, Sirje Torn, Aime Pihel, Ulvi Valge, Asta Madissoo,

                   Jaan Lember, Viljar Aro, Toomas Takkis, Heimar Siirak, Peeter Hansberg

Külalistena Raivo Peeters, Tiiu Kallas,

                    T.Vellamaa, psühholoog Tln Moreno keskusest,

                     OÜ Thorn- Lighting, OÜ Onninen esindajad

 

PÄEVAKORD

1.Tervistedendav kool Tornimäel

2.Psühholoog Lia Hanso “Laste enesehinnangust ja selle mõjust õppimisele/käitumisele

3.Kooliga tutvumine

4.OÜ Thorn- Lighting, OÜ Onninen firmade tutvustus

5. SKJÜ põhikirja paranduste tegemine

 

1 KUULATI

-         laste esinemist

-         huvijuht M.Prii kooli tervistedendavast tegevusest

-         R.Helde sporditööst koolis

-         M.Talu tervisekasvatus algklassides

-         E.Ringmäe tugiõpilastest

-         A.Hanso koolikeskkonna muutustest

 

2 KUULATI

-         Lia Hanso “Enesehinnangust ja …….”

-         T.Vellamaa Moreno keskuse koostööst Tornimäe kooliga

 

3 KUULATI

-         A.Hanso ülevaade investeeringutest ja koolikeskkonna muutustest.

Võimla, kooli köögi, garderoobi, koridoride, saali remondist, valgustusest, koostööst firmadega.

 

-         Ringkäik koolimajas, lõunasöök.

    4 KUULATI

      OÜ Thor- Lighting tegevdirektor A.Simmermann tutvustas firma toodangut.

Loositi välja 10 valgustit, mille omanikuks sai KG direktor T.Takkis.

5.KUULATI

5.1 Tõnu Erin tutvustas:                                                                                                                                                        

-         planeeritud ürituste ajakava

-         uue juhatuse liikmete kohustusi

5.2 Arutelu põhikirja küsimustes

5.2.1 Tõnu Erin: Kas revisjonikomisjoni on vaja?

OTSUSTATI

Revisjonikomisjoni ei ole antud momendil vaja. Jätta põhikirjast välja p 5.

Arno Vinni: p 1.6, hoolitseda koolijuhtide töötingimuste eest, mis on selle all mõeldud?

Tõnu Erin: see puudutab töölepingut.

Arno Vinni: p 1.8, mida on mõeldud “ kohalike” ühenduste all?

Tõnu Erin: jätta ära sõnakohalike”.

Arno Vinni: küsimused p 3.6, 3.7, 3.9, 4.4 kohta.

Tõnu Erin: paranduste ja ettepanekute tegemine pidi toimuma enne tänast koosolekut.                  Seda ei teinud kõik ja põhikiri tuleb veelkord läbi vaadata. See saadetakse direktoritele mailiga, mille kohta vastatakse, kas ollakse nõus või mitte.  

 HÄÄLETATI: poolt – 14, vastu – 1, erapooletuid – 3 .(kohal 18)

OTSUSTATI

Teha põhikirja projekti soovitud parandused ja võtta põhikiri edaspidise tegevuse aluseks.

Jaan Lember: (kirjalik ettepanek) “Kui olla juriidiliselt registreeritud MTÜ-na SKÜ, siis same teha koostööd fondidega, taodelda annetusi, esitada projekte. Kui jääme SKÜ (mittejuriidilisus), oleme edasi hästi organiseeritud sõpruskond. See on meie endi otsustada.”

Arno Vinni: Kas väljaspoole Eestit saame minna.?

Tõnu Erin: Meil on vaja A:Vinni koolitust, siis saame.

                         

 

 

 

Andres Hanso                                                                 Enda Pormann

Koosoleku juhataja                                                         Protokollija