Tarbijad ja säästjad

VI peatükk

 

·        Millised on kaks peamist sissetulekuallikat?

·        Kuidas aitab isiklik eelarve sul tarbija ja säästjana arukaid valikuid teha?

·        Kuidas saad panna oma rikkust aja jooksul kasvama, säästes teatud osa oma tuludest?

·        Millistesse alternatiivsetesse kohtadesse saab sääste paigutada?

·        Millised on  krediidi  kasutamise plussid ja miinused?

·        Kuidas aitab  kindlustus sul oma eelarves ootamatusi arvestada?

·        Mis kaitseb meie vaba ettevõtlusega majanduses tarbija huve?

Tarbija

Tarbija on inimene, kes ostab kaupu või teenuseid isiklikuks kasutamiseks.

Tuluallikad

Tulu tööst – palk

Tulu rikkusest – intress,

Rikkus

Rikkus on sinu omanduses olevate asjade väärtus.

Rikkuse tunnused

1.      kasulikkus

2.      piiratud pakkumine

3.      rahaline väärtus

4.      omandiõigus peab olema vahetatav.

Säästmine sõltub:

-         tulude suurusest

-         ootustest

-         pankade intressimääradest

-         maksuseadustest

Eelarve

Tulude ja kulude plaan.

Eelarve koostamise kolm sammu:

-         finantseesmärkide püstitamine

-         tulude hindamine

-         kulude planeerimine

Reklaamist saadav kasu

-         info hindade ja uute toodete kohta

-         suureneb müüjate vaheline konkurents

-         alandab hindu tarbijate jaoks

-         maksab kinni enamike ajakirjade ja ajalehtede kulud ning kõik eraraadiote eratelevisioonide kulud.

Reklaamiga kaasnevad ohud

-         reklaami tootmine on kulukas ning see tõstab mõnede toodete hinda

-         reklaam võib panna inimesi tegema asjatuid oste

-         meedia sõltub reklaamist

Millele mõelda, kui plaanid säästa

-         ohutus

-         tulumäär

-         likviidsus

Ohutus

Riik tagab sinu hoiuste turvalisuse kuni 20 000.- kroonini

Tulumäär

Tulumäära väljendatakse protsendina hoiustatud summast (põhisummast) aastase perioodi kohta.

Intress

Intress on tasu (tulu) selle eest, et loobud praegu raha kulutamisest ja võimaldad pangal või mõnel muul asutusel seda kasutada. On olemas lihtintress (tasu ainult põhisummalt) ja liitintress (tasu põhisummalt ja eelnevalt arvutatud intressidelt eeldusel, et jätad selle oma kontole).

Likviidsus

Likviidsus näitab seda, kui kiiresti on võimalik oma sääste rahaks muuta. Raha kasutamisvõimalus kaupade ostmisel ja maksete tasumisel.

Kuhu on võimalik oma sääste paigutada

    Hoiukontod (nõudehoius ehk arvelduskonto ja tähtajaline hoius ehk deposiitkonto)

    Firmade aktsiad

    Kohalike omavalitsuste võlakirjad

    Avatud investeerimisfondid (rahaturufondid ja võlakirjafondid)

    Elukindlustusreservid

    Ettevõtte võlakirjad

Tarbimiskrediit

Tarbimiskrediit on kas rahakrediit või kaubakrediit. Rahakrediit võimaldab laenata raha, et tasuda oma ostu eest. Kaubakrediit võimaldab osta kaupu ja teenuseid praegu ja maksta nende eest hiljem.

Eluasemelaen, autoliising, järelmaksud, krediitkaardid.

Finantskoormus

Finantskoormus on kogusumma, mida maksad krediidi kasutamise eest. See hõlmab intressikulusid ja teisi tasusid (teenustasusid, kindlustus), mida müüja või laenaja laenule lisab.

Aastane protsendimäär (APM)

APM on krediidikulu, mida arvutataks aastaprotsendina.

APM=2 m i/P(n+1)

m – makseperiood (52 nädalat, 12 kuud)

i – laenukulu (intressi summa)

P – põhisumma (laenatav raha)

n – tegelik maksete arv

Krediidi eelised

-         kohene kauba omandamine

-         paindlikkus

-         ohutus

-         aitab ettenägematute asjaolude korral

Krediidi puudused

-         ülekulutamine

-         kõrgem maksumus

-         impulsiivsed ostud

Käendaja

Käendaja on isik, kellel on vastuvõetav krediidireiting ning kes on nõus maksma sinu asemel laenu tagasi, kui sa ise seda ei suuda.

Kindlustus

Kindlustus on võimalus jagada riski ootamatuste vastu.

Kindlustuse liigid

-         Kahjukindlustus

ü      Kõik kindlustusliigid, kus kahju on võimalik rahaliselt hinnata

- elukindlustus

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus kaitseb inimesi kahju eest, mis kaasneb teistele tekitatud vigastuste või teiste vara rikkumisega, mille eest nad vastutavad. Liikluskindlustus

Varakindlustus

Varakindlustus kaitseb poliisiomanikke nende vara kaotuse, hävimise või kahjustumise eest.

Elukindlustus

Elukindlustuse peamine põhjus on tagada raha perekonnale, kui pere ülalpidaja (palgateenija) sureb. Mõned inimesed kasutavad oma kindlustuspoliisi ka kui hoiust.

Elukindlustuspoliise on 5 põhiliiki:

1.      Riskikindlustus (väljamakse ainult surma puhul)

2.      Kapitali- ehk kogumiskindlustus

3.      Investeerimiskindlustus

4.      Pensionikindlustus

5.      Tervisekindlustus (ravikindlustus)

Kindlustuspreemia

Preemia on hind, mida inimesed maksavad kindlustuse eest.

Tarbijakaitse

Eesti Tarbijakaitseseaduse § 4 sätestab tarbija põhiõigused:

-         põhivajaduste rahuldamine (toit, rõivad, peavari)

-         ohutusele (olla kaitstud tervisele, varale ja elule ohtliku kauba või teenuse eest)

-         informatsioonile (saada vajalikku ja tõest teavet kaupade ja teenuste hulgast teadliku valiku tegemiseks)

-         haridusele (võimalusele saada koolitust ja oskusi, et käituda teadlike tarbijatena)

-         valikule (võimaluse valida kvaliteetsete kaupade ja teenuste hulgast)

-         esindatusele (õigusele võtta osa poliitiliste ja majanduslike otsuste tegemise protsessist)

-         kahjude hüvitamisele (nii materiaalse kui moraalse kahju tekkimise korral)

-         keskkonnale (õigusele ohutule keskkonnale nii praegu kui tulevikus)

Seadus kehtib 01.01.1994

Tarbijate õigused on kaetud järgmiste õigusaktidega

-         Toote ohutuse seadus

-         Konkurentsiseadus

-         Kaupluste töö üldeeskiri

-         Teeninduseeskiri