Saaremaa Koolijuhtide Ühenduse (SKÜ)

PÕHIKIRI

 

Saaremaa Koolijuhtide Ühendus on Saare maakonna koolijuhtide ühendus. SKÜ-l on oma vahendite fond, mis moodustub liikmemaksudest, osalusmaksudest, toetustest ja vabatahtlikest annetustest.

 SKÜ tegutseb koos haridusorganitega.

1.      SKÜ tegevuse põhieesmärgid.

1.1.  koondada koolijuhte ühiseks tegevuseks;

1.2.  osaleda hariduselu korraldamisel;

1.3.  tõsta liikmete professionaalseid oskusi;

1.4.  osaleda ametialase täiendkoolituse korraldamisel;

1.5.  kindlustada kooli ja koolijuhi kaitset ebakompetentse sekkumise eest kooli tegevusse;

1.6.  hoolitseda koolijuhtide töö tingimuste eest.

1.7.  korraldada nõupidamisi ja seminare õppe- ja kasvatustöö põhiküsimuste lahendamiseks;

1.8.  pidada sidet Eesti ja naabermaade vastavate ühendustega;

2.      SKÜ liikmed, nende õigused ja kohustused.

2.1.  SKÜ liikmeks võivad koolijuhid astuda isikliku sooviavalduse alusel. SKÜ-sse võivad kuuluda ka endised koolijuhid. Iga liige tasub liikmemaksu, mille suuruse otsustab SKÜ üldkogu.

2.2.  SKÜ liikmetel on õigus osaleda organisatsiooni kõikides ettevõtmistes.

2.3.  SKÜ liikmed võivad kuuluda ka Eesti Koolijuhtide ühendusse ja osa võtta selle juhtorganite tööst.

2.4.  SKÜ liikmed on kohustatud juhinduma oma tegevuses SKÜ põhikirjast, tegevuskavadest ja otsustest.

3.      SKÜ üldkogu.

3.1.  SKÜ kõrgemaiks organiks on üldkogu, kuhu kuuluvad ühenduse liikmed. Üldkogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord aastas.
Üldkogu:

3.2.  Võtab vastu põhikirja ja teeb sellesse muudatusi;

3.3.  Kuulab ära juhatuse aruande;

3.4.  Valib SKÜ juhatuse;

3.5.  Valib revidendi, kes ei ole juhatuse liige;

3.5.  Omab õigust juhatuse tegevuse ennetähtaegselt lõpetada;

3.6.  Kinnitab SKÜ põhidokumendid;

3.7.  Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 liikmeskonnast.

3.8.  Ühenduse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Põhikirja muudatusteks on vaja vähemalt 2/3 häälte enamus.

3.9. Erakorraline üldkogu võidakse kokku kutsuda 1/3 liikmete taotlusel või juhatuse ettepanekul.


4.      SKÜ juhatus.

4.1.  Juhatus on SKÜ tööorgan, kes üldkogude vahelisel ajal juhib ühenduse tööd põhieesmärkidest lähtudes ning teeb tööd üldkogu otsuste teostamiseks.

4.2.  Juhatus valitakse üldkogul kaheks aastaks 3-5 liikmelisena, salajasel hääletamisel isikuvalimistel.

4.3.  Juhatuse esimees ja sekretär valitakse juhatuse liikmete poolt juhatuse liikmete seast.

4.4.  Juhatuse esimees ei tohi töötada üle kahe koosseisu järjest.

4.5.  Juhatus ei langeta maakondlikke haridusotsuseid, vaid tegutseb vajadusel kollegiaalse hariduseksperdina.

4.6.  Juhatuse esimehel on õigus:

-         esindada ühendust suhetes riigiorganite, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega;

-         organiseerida põhikirjale vastavat tegevust;

-         kasutada rahalisi vahendeid kooskõlastatult juhatusega vastavalt kinnitatud eelarvele;

-         lahendada neid küsimusi, mis ei kuulu üldkogu pädevusse.

5.      SKÜ tegevuse lõpetamine.

5.1.  SKÜ tegevus lõpetatakse, kui seda peab vajalikuks vähemalt 2/3 üldkogu liikmetest või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

5.2.  SKÜ asjaajamise ja vara likvideerimise korraldab üldkogu poolt moodustatav likvideerimiskomisjon.

 

Kinnitatud 31.01.92

Muudatused kinnitatud 07.11.02

Muudatused kinnitatud 09.12.04