Rahvusvaheline kaubandus

XV peatükk

 

·        Miks vaatlevad majandusteadlased importi kui tulu ning eksporti kui tasu vahetuse eest?

·        Kuidas eksport ja import teineteisest sõltuvad?

·        Missugused on väliskaubanduses absoluutse ja suhtelise eelise erinevused? Kummal on neist kaubanduses suurem mõju?

·        Miks on tootlikkus väga tähtis?

·        Miks on riikide vahel kaubanduspiirangud?

·        Mis määrab vahetuskursid?

·        Miks on riigi maksebilanss alati tasakalus?

 Absoluutne eelis

Absoluutne eelis ilmneb, kui üks riik suudab toota mingit kaupa tõhusamalt kui mõni teine riik.

Suhteline eelis

Suhteline eelis seisneb selles, et mingi riik suudab toota teatud kaupu suhteliselt väiksemate kuludega kui teised. Riigil on suhteline millegi tootmise eelis, kui selle tootmise loobumiskulud on väiksemad kui teistel riikidel.

 

Töötunnid enne kaubandussuhete loomist

 

Kunstika

Sportika

1 CD-mängija

1 tund

6 tundi

1 korvpall

2 tundi

3 tundi

Kokku

3 tundi

9 tundi

Näeme, et Kunstikal on mõlema toote valmistamisel absoluutne eelis.

 

Tootmise loobumiskulud

Kui loobuda ühe kauba tootmisest, siis kui palju jõuab toota sama ajaga, mis kulus loobutav kauba tootmiseks, teist toodet.

 

Kunstika

Sportika

1 CD-mängija

½ korvpalli

2 korvpalli

1 korvpall

2 CD-mängijat

½ CD-mängijat

 

Töötunnid peale kaubandussuhete loomist

Kunstika

Sportika

1 CD-mängija oma tarbeks 1 tund

1 korvpall oma tarbeks 3 tundi

1 CD-mängija Sportikale    1 tund

1 korvpall Kunstikale   3 tundi

Töötunnid kokku                2 tundi

Töötunde kokku           6 tundi

Nagu näha saavad mõlemad riigid mõlemad kaubad, kuid Kunstika töölised kulutavad nüüd 2 tundi endise 3 tunni asemel ja Sportika 6 tundi 9 tunni asemel. Kuna mõlemad riigid toodavad nüüd kaupu ressursse otstarbekamalt kasutades on tõusnud nende tootlikus.

Tollimaks

Tollimaks on riigipiiri ületavatelt kaupadelt nõutav lõiv, mida võetakse teatud tariifide järgi.

Tollimakse on kahte põhilist liiki:

1.      Tulutolli võetakse raha hankimiseks.

2.      Kaitsetolle  võetakse kodumaise tööstuse kaitsmiseks välismaise konkurentsi eest.

Kogumiskoha järgi:

-         impordi tollimaks

-         ekspordi tollimaks

-         transiittollimaks

Maksustamisviisi järgi:

-         väärtuseline tollimaks % ühikult

-         kindel tollimaks

-         kombineeritud tollimaks ühikult + %

Kvoot

Kvoot on kaubakogus, mida riik lubab kitsendusteta ja täiendava tollimaksuta importida või eksportida.

Ekspordisoodustus

Ekspordisoodustus on maksusoodustuste ja sooduslaenude andmine potentsiaalsetele eksportijatele ning madalaintressiliste laenude andmine eksporttoodangu ostjatele välismaal.

Dumping

Dumping on toodete müümine välismaal alla omahinna.

Miks riigid piiravad väliskaubandust

1.      riigikaitse seisukohalt oluliste majandusharude kaitseks.

2.      vastloodud majandusharude kaitseks.

3.      piirangud mitmekesistavad majandust.

4.      kaitse odava välistööjõu konkurentsi eest.

5.      Omatoodetele kehtestatud piirangutele samaga vastamine

Vabakaubandusliit

Vabakaubandusliit on riikidevaheline leping omavaheliste kaubanduspiirangute kõrvaldamiseks.

Tolliliit

Tolliliit on liikmesmaade vaheliste kaubandustõkete kõrvaldamiseks ning ülejäänud maailma suhtes aetava kaubanduspoliitika kooskõlastamiseks.

David Ricardo (1772-1823)

David Ricardo oli klassikaline vabakaubanduse eestvõitleja. Londoni Börsil kogus oma varanduse. “Poliitilise ökonoomia printsiibid” 1817.a. Vabakaubandus on poliitika, mille puhul kaotatakse tollid ja teised riikidevaheli­sed kaubandusbarjäärid.

 

 

 

 


Tolliliidud ja vabakaubanduspiirkonnad:

Tolliliidus kaotatakse kõik liikmesriikide omavahelised tollimaksud ja kolmandate riikide suhtes kehtestatakse ühtsed tollimaksumäärad. Euroopa Ühendus 1951 Rooma Leping, 1995 selline nagu praegu 15 liikmesriiki. Belgia, Luksemburg, Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Saksamaa (1951), Taani, Suurbritannia, Iirimaa (1973), Kreeka (1981), Portugal, Hispaania (1986), Soome, Rootsi, Austria (1995). European Community (EC), 1993 Maastrichtis Euroopa Liit (European Union, EU).

Vabakaubanduspiirkonna puhul kaotatakse samuti liikmesriikidevahelised tollimaksud, kuid kuna kolmandate riikide suhtes võib iga riik fikseerida oma individuaalsed piirangud, siis säilivad nende kaupade sisetollid, mis on toodetud väljaspool vabakaubanduspiirkonda. Euroopa Vabakaubanduspiirkond (EFTA – European Free Trade Association) Island, Norra, Šveits, Liechtenstein, (Soome, Rootsi, Austria).

Rahvusvahelised kaubandusorganisatsioonid:

1.     Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe (GATT)

2.     Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

3.     Maailmapank (WB)

 

Kaubandusbilanss – vahe riigi ekspordi ja impordi vahel.

Otsesed- ja kaudsed investeeringud.

Maksebilanss on statistilisse arvestuse süsteem, mis peegeldab rahalises vormis sisemaa majandussubjektide kogu välismajanduslikku tegevust.

Aktiva (andja rollis)                Passiva (saaja rollis)

Kaupade eksport                kaupade import

Kapitali import                kapitali eksport

Saadud laenud                antavad laenud